Privacyverklaring-samba's-temse

Privacyverklaring Samba’s Temse

1. Algemeen

Samba’s Temse hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In de eerste plaats doen wij er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Samba’s Temse houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dus dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Samba’s Temse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring,  vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Samba’s Temse
Hertenstraat 84, 9100 Sint-Niklaas
+32 (0)486 39 47 31

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Samba’s Temse (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Administratieve zaken zoals bv het opsturen van formulieren voor een tegemoetkoming voor de mutualiteit, het opsturen van diploma’s voor onze deelnemers van WTP Professional

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende gegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • voetbalploeg
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, kledingmaat
 • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s en video’s

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen

 • Bestuursleden van Samba’s Temse
 • Vrijwilligers van Samba’s Temse
 • Administratief verantwoordelijke van Samba’s Temse

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Samba’s Temse verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de link , dan verwijderen wij deze informatie.

7. Bewaartermijn

Samba’s Temse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk wettelijk nodig is. Daarom verbinden wij zich zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 9 jaar. We hanteren deze termijn zodat wij onze boekhoudkundige gegevens volgens de wettelijke termijn kunnen bijhouden voor controle.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Samba’s Temse van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alle computers zijn voorzien van een goede virusscanner

We gebruiken sterke wachtwoorden

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

Samba’s Temse kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/11/2019